Spectre

Omen

SMG

Tốc độ bắn13.33 viên/giây
Tốc độ chạy5.7375 mét/giây
Tốc độ trang bị0.75 giây
Tốc độ thay đạn2.25 giây
Băng đạn30 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-20m20-50m
Đầu 7866
Người 2622
Chân 22.118.7

Chế độ phụ: Ngắm ads

Ống ngắm: 1,15x
Tốc độ bắn: 90% (12 viên/giây)
Tốc độ chạy: 76% (4,3 mét/giây)
Giảm nhẹ giãn hồng tâm và độ giật
Tâm ngắm thể hiện độ giật

Chức năng: Giảm thanh

Đối thủ không thể thấy vệt đạn
Không thể nghe thấy tiếng súng bắn từ khoảng cách 40+ m, trừ khi ở trên đường đạn