Ghost

Omen

Súng phụ

Tốc độ bắn6.75 viên/giây
Tốc độ chạy5.7375 mét/giây
Tốc độ trang bị0.75 giây
Tốc độ thay đạn1.5 giây
Băng đạn15 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-30m30-50m
Đầu 10587.5
Người 3025
Chân 25.521.25

Chức năng: Giảm thanh

Đối thủ không thể thấy vệt đạn
Không thể nghe thấy tiếng súng bắn từ khoảng cách 40+ m, trừ khi ở trên đường đạn