Bulldog

Omen

Súng Trường

Tốc độ bắn10 viên/giây
Tốc độ chạy5.4 mét/giây
Tốc độ trang bị1 giây
Tốc độ thay đạn2.5 giây
Băng đạn24 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-50m
Đầu 115.5
Người 35
Chân 29.75

Chế độ phụ: Ngắm ads

Ống ngắm: 1,25x
Tốc độ bắn: 63% (6,3 viên/giây)
Tốc độ chạy: 76% (4,1 mét/giây)
Điểm xạ: 3
Giảm nhẹ giãn hồng tâm và độ giật
Tâm ngắm thể hiện độ giật